دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
 

نام رشته

مقطع

نام مدیر گروه

حقوق

کارشناسی

دکتر مهسا حسینی مقدم

علوم سیاسی

کارشناسی

دکتر محمد کاظم پیش قدم

فقه و حقوق اسلامی

کارشناسی

دکتر محمد حسین انصاری حقیقی

زبان و ادبیات عرب

کارشناسی

دکتر مهدی ظرافتکار

زبان و ادبیات فارسی

کارشناسی

دکتر مهدی ظرافتکار

زبان و ادبیات عرب

کارشناسی ارشد ناپیوسته

دکتر مهدی ظرافتکار

زبان و ادبیات فارسی

کارشناسی ارشد ناپیوسته

دکتر مهدی ظرافتکار

فقه و مبانی حقوق اسلامی

کارشناسی ارشد ناپیوسته

دکتر محمد حسین انصاری حقیقی

حقوق جزا و جرم شناسی

کارشناسی ارشد ناپیوسته

دکتر غلامرضا سلطانفر

حقوق عمومی

کارشناسی ارشد ناپیوسته

دکتر کورش استوار سنگری

حقوق بین الملل

کارشناسی ارشد ناپیوسته

دکتر سید محسن شیخ الاسلامی

حقوق خصوصی

کارشناسی ارشد ناپیوسته

دکتر مصطفی ماندگار

حقوق خصوصی

دکترای تخصصی

دکتر مصطفی ماندگار

حقوق عمومی

دکترای تخصصی

دکتر کورش استوار سنگری

حقوق کیفری و جرم شناسی

دکترای تخصصی

دکتر غلامرضا سلطانفر

مترجمی زبان انگلیسی

کارشناسی

دکتر محمد جواد ریاستی

دبیری زبان انگلیسی

کارشناسی

دکتر محمد جواد ریاستی

آموزش زبان انگلیسی

کارشناسی ارشد

دکتر احسان رسائی

دکتری زبان انگلیسی

دکتری

دکتر محمد صادق باقری