دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

دانشکده حقوق و علوم انسانی در ابتدا با نام دانشکده علوم انسانی در سال 1387 تاسیس گردید. این دانشکده سپس در سال 1392 به دو دانشکده حقوق و علوم سیاسی و  ادبیات و زبانهای خارجه تفکیک گردید. در سال 1394 در پی طرح تجمیع و چابک سازی دانشگاه آزاد اسلامی این دو دانشکده در هم ادغام گردید و نام آن به دانشکده حقوق و علوم انسانی تغییر یافت.  

تاریخ تاسیس دانشکده

1387

تعداد رشته موجود در دانشکده

91

تعداد دانشجویان فعال دانشکده

6000

تعداد اساتید هیات علمی دانشکده

65