دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
 

دکتر مهرزاد شیری

دکترای تخصصی فقه و حقوق

پست الكترونیك: shiri.mehrzad@gmail.com