دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
 

طبقه همکف

امور عمومی دانشکده 7

 

اداراه پژوهش 6

 

کتابخانه

دفتر هلال احمر

 

طبقه اول

رئیس دانشکده 106

معاون دانشکده 117

 

گروه زبان ادبیات فارسی 116

گروه فقه و حقوق اسلامی 120

اداراه آموزش 103

بایگانی جنب 103

اداره فرهنگی دانشجویی 104

اداراه امتحانات 105

اتاق کنفرانس 101

طبقه دوم

گروه کارشناسی زبان انگلیسی 217

گروه ارشد و دکتری زبان انگلیسی 204

گروه جزا جرم شناسی 207

 

لابراتوآر زبان 201

لابرآتوآر زبان 203

نمازخانه

طبقه سوم

گروه کارشناسی حقوق 317

گروه حقوق عمومی  307

گروه حقوق خصوصی304

 

اتاق کنفرانس 301

اتاق کنفرانس 303