دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

پایانامه های آماده دفاع

rosta

1394-9-14

نام ونام خانوادگی دانشجو

شماره دانشجو

رشته تحصیلی

عنوان پایان نامه

تاریخ دفاع

مکان ارایه

احسان محمدی

901275781

حقوق جزا و جرم شناسی

سیاست کیفری قانونگذار درقبال جرایم مستوجب حد

1394/9/18

دانشکده علوم انسانی

سارا افروزه

920019021

آموزش زبان انگلیسی

examining Iranian students perception of portfolio

1394/9/28

دانشکده علوم انسانی