دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
 

رشته علوم سیاسی

نیمسال تحصیلی

نام و نام خانوادگی

دروس ارایه شده توسط استاد

روز و ساعت کلاس

روز و ساعت مشاوره

اول94-95

عبدالامیر جرفی

متون سیاسی به زبان خارجی

مسایل سیاسی و اقتصادی جهان

سازمان های منطقه ای

متون حقوقی به زبان خارجی

حقوق مخاصمات مسلحانه

یکشنبه 8 – 10

دوشنبه 8 – 11

سه شنبه 8:30 – 14:30

چهارشنبه 8 – 16

 

اول94-95

حمید رضا حقیقت

سمینار انقلاب اسلامی ایران و بازتاب آن بر مسایل استراتژی

نظریه های مختلف در روابط بین الملل

 

چهارشنبه 13 – 18

پنج شنبه 13 – 18

 

اول94-95

غلامحسین زارع

انقلاب اسلامی ایران

مسایل اقتصادی و سیاسی نفت در ایران

حقوق بین الملل اسلامی

دوشنبه 8 – 19

سه شنبه 8:30 – 14:30

 

اول94-95

سید محسن ظریفکار فرد

حقوق بین الملل عمومی

حقوق بین الملل عمومی 2

حقوق بین الملل خصوصی

حقوق جزای بین الملل

یکشنبه 8 – 12

چهار شنبه 7:30 – 16

پنج شنبه 8:30 – 14:30