دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
 

دكتر محمد آگاه

دکترای تخصصی علوم سیاسی

پست الكترونیك:Mohammadagah67@yahoo.com

 

دكتر عبدالامیر جرفی

دکترای تخصصی علوم سیاسی

پست الكترونیك: amirjorfi@yahoo.com

 

دكتر حمیدرضا حقیقت

دکترای تخصصی علوم سیاسی

پست الكترونیك: Hamidrezahaghighat@yahoo.com

 

دكتر غلامحسین زارع

دکترای تخصصی علوم سیاسی

پست الكترونیك:Ghzare36@yahoo.com

 

دكترمحم رضا قایدی

دکترای تخصصی علوم سیاسی

پست الكترونیك: Ghaedi1352@gmail.com

 

دكتر محمد رضا محمدجانی

دکترای تخصصی علوم سیاسی

پست الكترونیك:Mohamadjaani@yahoo.com

 

دكتر مسعود سپهر

دکترای تخصصی علوم سیاسی

پست الكترونیك:

 

دكتر محمد کاظم پیشقدم

دکترای تخصصی علوم سیاسی

پست الكترونیك:mkh@IAUSHIRAZ.AC.IR