دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
 

نام رشته

مقطع

نام مدیر گروه

علوم سیاسی

کارشناسی

دکتر محمدکاظم  پیشقدم