دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
 

دکتر غلامحسین رضایی   

دکترای تخصصی حقوق جزا و جرم شناسی

پست الكترونیك: alirezaeftekharian88@yahoo.com

غلامحسین رضایی

دكتر امیر ایروانیان

دکترای تخصصی حقوق جزا و جرم شناسی

پست الكترونیك: nothingamir@yahoo.com

 

دکتر امیر پاکنهاد

دکترای تخصصی حقوق جزا و جرم شناسی

پست الكترونیك: apn@iaushiraz.net

امیر پاکنهاد

دکتر امیر حسین رهگشای

دکترای تخصصی حقوق جزا و جرم شناسی

پست الكترونیك: Lawyer.rah@gmail.com

امیر حسین رهگشای

غلامرضا سلطانفر

کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

پست الكترونیك: rezasoltanfar@gmail.com

غلامرضا سلطانفر

مصطفی فروتن

کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

پست الكترونیك: forutanmostafa@gmail.com

دکتر حمزه اسفندیاری بیات

دکترای تخصصی فقه و مبانی حقوق

پست الكترونیك:najmeasal@yahoo.com

علیرضا صالحی

کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق

پست الكترونیك:salehi_426@yahoo.com

دکتر سید محسن شیخ الاسلامی   

دکترای تخصصی حقوق بین الملل

پست الكترونیك:sheikholeslami2012@gmail.com

دكتر سید محسن ظریفکار فرد

دکترای تخصصی حقوق بین الملل

پست الكترونیك: Zarifkar_fard@yahoo.com

 

دکتر نازنین برادران

دکترای تخصصی حقوق بین الملل

پست الكترونیك: na_baradaran@yahoo.com

دکترمهسا حسینی مقدم

دکترای تخصصی حقوق بین الملل

پست الكترونیك: mahsa.hosseini.m@gmail.com

دکتر خیر اله رمضانی

دکترای تخصصی فقه و حقوق اسلامی

پست الكترونیك: ramezani@iau.com

دكتر ایرج پور عرفان   

دکترای تخصصی حقوق خصوصی

پست الكترونیك:

دکتر مهرزاد شیری

دکترای تخصصی فقه و حقوق

پست الكترونیك: mehrzad@gmail.com

 

دکتر کوروش استوار سنگری    

دکترای تخصصی حقوق عمومی

 

پست الكترونیك: ostovar_s@yahoo.com

دکتر روح الله رحیمی

دکترای تخصصی حقوق عمومی

پست الكترونیك: mehr48@yahoo.com

 روح الله رحیمی

مهدی شیخ موحد

کارشناسی ارشد حقوق عمومی

پست الكترونیك: Mr5661@gmail.com

دکترحسین علائی

دکتری حقوق عمومی

پست الكترونیك: alaee1364@yahoo.com

حسین علایی

دکتر خدیجه شجاعیان

دکتری حقوق عمومی

پست الكترونیك: khadijeh.shojaeian@gmail.com

خدیجه شجاعیان

دکتر حمید ضرابی

دکترای تخصصی حقوق عمومی

پست الكترونیك: Zarrabihamid35@yahoo.com

حمید ضرابی

دكتر مسعود رضا رنجبر

دکترای تخصصی حقوق خصوصی

پست الكترونیك: mrj@iaushiraz.net

 

دكتر رضا زارعی

دکترای تخصصی حقوق خصوصی

پست الكترونیك: Reza_zarei@yahoo.com

 

دكتر محمد حسین صمدانی

کارشناسی ارشد  حقوق خصوصی

پست الكترونیك: 

 

دكتر حکمت اله عسکری

دکترای تخصصی حقوق خصوصی

پست الكترونیك: Hekmat_askari@yahoo.com

 

دكتر زهره فرخی

دکترای تخصصی حقوق خصوصی

پست الكترونیك: Farrokhi.zohreh@gmail.com

 

دكتر مصطفی ماندگار

دکترای تخصصی حقوق خصوصی

پست الكترونیك: Drmandegar@Gmail.com