دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
 


نام رشته

مقطع

نام مدیر گروه

حقوق

کارشناسی

دکتر مهسا حسینی مقدم

حقوق جزا و جرم شناسی

کارشناسی ارشد

دکتر غلامرضا سلطانفر

حقوق عمومی

کارشناسی ارشد

دکتر کوروش استوارسنگری

حقوق بین الملل

کارشناسی ارشد

دکترسیدمحسن شیخ الاسلامی

حقوق خصوصی

کارشناسی ارشد

دکتر رضا زارعی

حقوق خصوصی

دکتری تخصصی

دکتر رضا زارعی

 حقوق عمومی

دکتری تخصصی

دکتر کوروش استوارسنگری

حقوق کیفری و جرم شناسی

دکتری تخصصی

دکتر غلامرضا سلطانفر