دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
 

نیمسال تحصیلی

نام و نام خانوادگی

دروس ارایه شده توسط استاد

روز و ساعت کلاس

روز و ساعت مشاوره

اول 94-95

کورش استوار سنگری

مبانی حقوق عمومی

حقوق اداری ایران

قرارداد های اداری

حقوق کار

دولت و نظریه های مربوط به آن

چهارشنبه 16 -18

چهارشنبه 10 -12

چهارشنبه 14 -16

چهارشنبه 10 -12

پنج شنبه 10 -12

 

اول 94-95

حکمت اله عسکری

حقوق مدنی 2- آیین دادرسی مدنی – سمینار – حقوق مدنی 4 – حقوق مدنی پیشرفته 2

پنج شنبه 8-10

سه شنبه 15-17

سه شنبه 10-12

چهارشنبه 10:30-12:30

پنج شنبه 10:30- 12:30

 

اول 94-95

زهره فرخی

حقوق مدنی 1 – متون زبان تخصصی پیش نیاز

روش تحقیق

حقوق مدنی 3

پنج شنبه 8=10

چهارشنبه 8:30- 10:30

پنج شنبه 10:30 -12:30

سه شنبه 13- 15

سه شنبه 10 - 13

 

اول 94-95

مهرزاد شیری

اصول فقه

قواعد فقه

کارتحقیقی 2

چهارشنبه 7:30-10:30

چهارشنبه  13- 15

 

اول 94-95

امیر پاکنهاد

جرم شناسی

حقوق جزای اختصاصی 1

حقوق جزای عمومی 2

 

سه شنبه 13 -15

سه شنبه 15 – 17

یکشنبه 13 –

دوشنبه 13 - 15

 

اول 94-95

سید محسن شیخ الاسلامی

حقوق اساسی تطبیقی

حقوق بین الملل خصوصی1

حقوق بین الملل خصوصی 2

حقوق بین الملل خصوصی

پنج شنبه 8:30 – 10:30

یکشنبه 8 – 10

سه شنبه 8 – 10

 

 

اول 94-95

ایرج پور عرفان

حقوق تجارت

داوری بین المللی

 حقوق مدنی پیشرفته 1

حقوق بین الملل خصوصی

 سه شنبه 10 -12

چهارشنبه 10 -12

پنج شنبه 10 -12

چهارشنبه 8 -10

 

اول 94-95

روح الله رحیمی

حقوق مالی

حقوق اساسی تطبیقی

نظام های انتخاباتی

مقدمه علم حقوق

حقوق اداری 2

 

سه شنبه 10 -12

سه شنبه  13-15

چهارشنبه 8 -11

 چهارشنبه 11 -13

دوشنبه 13 -15

 

 

اول 94-95

غلامحسین رضایی

حقوق جزا اختصاصی 1

آیین دادرسی کیفری

متون حقوقی 2

حقوق جزای عمومی 3

آیین دادرسی کیفری تطبیقی

 

پنج شنبه 8 – 10

پنج شنبه 10- 12

چهارشنبه 17 -19

چهارشنبه 13- 15

سه شنبه 17- 19

 

 

اول 94-95

حمید ضرابی

 مبانی حقوق عمومی

متون حقوقی به زبان تخصصی

متون زبان تخصصی پیش نیاز

حقوق اداری تطبیقی

چهارشنبه 8-10

چهارشنبه 10 -12

سه شنبه  10 -12

سه شنبه 8 -10

 

اول 94-95

امیر حسین رهگشای

متون زبان تخصصی پیش نیاز

حقوق جزای بین الملل

آیین دادرسی کیفری 1

چهارشنبه  8 – 10

چهارشنبه 10 -12

پنج شنبه 8 -10

پنج شنبه10 - 12

 

اول 94-95

سید محمد حسین صمدانی

حقوق مدنی 7

حقوق مدنی 8

ادله اثبات دعوی

حقوق مدنی 5

یکشنبه 7:30 – 10:30

دوشنبه7:30 – 10:30

سه شنبه 10:30-13

شنبه7:30 – 10:30

 

اول 94-95

مسعود رضا رنجبر

حقوق مدنی 1

مسئولیت مدنی

سمینار

حقوق دریایی

حقوق مدنی 4

مسئولیت مدنی تطبیقی

پنج شنبه 8-10

پنج شنبه 10-12

سه شنبه 13 – 14

چهارشنبه 8-9

پنج شنبه 13 -14

سه شنبه 8 -10

 

اول 94-95

غلامرضا سلطانفر

متون حقوقی به زبان خارجه

حقوق جزا عمومی 3

جرم شناسی

فلسفه حقوق

چهارشنبه 13 -17

چهارشنبه8 - 12

دوشنبه 13 - 17

 

 

اول 94-95

مصطفی فروتن

حقوق جزای عمومی 1

حقوق جزا عمومی 3

حقوق جزا عمومی 2

 

چهارشنبه 10 -12

چهارشنبه  8 -10

دوشنبه  9 – 11

دوشنبه 7 -9

 

اول 94-95

مصطفی ماندگار

حقوق تجارت

سمینار

داوری بین المللی

حقوق تجارت بین المللی

سه شنبه 13 – 15

پنج شنبه 8 – 12

چهارشنبه 8 -12

 

اول 94-95

خدیجه شجاعیان

متون زبان تخصصی پیش نیاز

حقوق اداری 1

مقدمه علم حقوق

کار تحقیقی

حقوق کار

چهارشنبه 10 – 15

یکشنبه 13 -17

دوشنبه 9- 17

 

اول 94-95

مهدی شیخ موحد

روش تحقیق

سمینار

حقوق اساسی 2

حقوق اساسی 1

حقوق اداری ایران کلیات

کارتحقیقی2

چهارشنبه 14 – 17

شنبه 07:30 – 15

 

 

اول 94-95

امیر ایروانیان

جامعه شناسی جنایی

سمینار

حقوق کیفری در کشور های کامن لا

چهار شنبه 13-15

سه شنبه 8-9

چهارشنبه 15 – 17

پنج شنبه 8 - 10