دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
 

رشته ادبیات فارسی

نیمسال تحصیلی

نام و نام خانوادگی

دروس ارایه شده توسط استاد

روز و ساعت کلاس

روز و ساعت مشاوره

اول94-95

امه ا... ایزدی

آشنایی با علوم قرآنی

فارسی عمومی

متون نظم 5 قسمت اول بوستان سعدی

شنبه 17:30 – 19:30

چهارشنبه 7:30 – 16:30

پنج شنبه 10:30 – 17:30

 

اول94-95

مرتضی جعفری

نظم فارسی 3 خاقانی و نظامی

انواع ادبی تطبیقی

معانی و بیان 1

فارسی عمومی

نقد ادبی

سه شنبه 9:30 – 19:30

چهارشنبه 13:30 – 19

پنج شنبه 7:30 – 18:30

 

اول94-95

عبدالرسول چمن خواه

متون نظم 4 قسمت اول و دوم مثنوی مولوی 1و2

فارسی عمومی

نگارش فارسی

آشنایی با ادبیات معاصر ایران

شنبه 7:30 – 17:30

دوشنبه 8:30 – 17:30

سه شنبه 7:30 – 10:30

 

اول94-95

شهره دستغیب

تاریخ ادبیات 2

فارسی عمومی

زبان فارسی

متون نثر 4

متون نظم 5

یکشنبه 8:30 – 16

دوشنبه 7:30 – 15:30

چهارشنبه 10:30 – 14:30

 

اول94-95

مریم زیبایی نژاد

نظم فارسی 3و4

متون نثر 3

متون نظم 3

فارسی عمومی

نثر فارسی1

شنبه 7:30 – 12:30

سه شنبه 7:30 – 13:30

پنج شنبه 10:30 – 19:30

 

اول94-95

مریم کهنسال

نثر فارسی

نظم فارسی

متون نظم 3

ادبیات معاصر 1

فارسی عمومی

سبک شناسی 1و2

سه شنبه 7:30 – 17:30

چهارشنبه 15:30 – 19:30

پنج شنبه 10:30 – 14:30