دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

نام رشته

مقطع

نام مدیر گروه

زبان و ادبیات فارسی 

کارشناسی

دکتر مهدی ظرافتکار

زبان و ادبیات فارسی

کارشناسی ارشد

دکتر مهدی ظرافتکار