دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

رشته زبان انگلیسی

نیمسال تحصیلی

نام و نام خانوادگی

دروس ارایه شده توسط استاد

روز و ساعت کلاس

روز و ساعت مشاوره

اول94-95

فهیمه کریمی

بررسی آثار ترجمه شده اسلامی 1و2

نامه نگاری

نگارش 1

نگارش پیشرفته

خواندن و درک مفاهیم 2

شنبه 8 – 13

یکشنبه 8 – 15:30

 

 

اول94-95

سید عماد عمادی

روش تدریس زبان خارجی

بررسی کتب درسی و تهیه مطالب درس

تدریس علمی 1

شنبه 8:30 – 15:30

یکشنبه 15:30 – 17:30

دوشنبه 8:30 – 15:30

 

اول94-95

مصطفی زمانیان

تدریس علمی 2

بیان شفاهی داستان 1

انگلیسی با اهداف ویژه

سمینار

تهیه و تدوین مطالب درسی

سه شنبه 13:30 – 17:30

چهارشنبه 8:30 – 17:30

پنج شنبه 10:30 – 17

 

اول94-95

محمد جواد ریاستی

کلیات روشها و فنون تدریس 2

کاربرد اصطلاحات و تعبیرات زبان در ترجمه

تدریس عملی

زبان خارجه تخصصی

یکشنبه 8:30 – 10:30

دوشنبه 10 – 14:30

سه شنبه 11 – 15:30

چهارشنبه 13 – 15

 

اول94-95

محمد صادق باقری

آزمون

ارزشیابی پیشرفته

چهارشنبه 8:30 – 15

پنج شتبه 8:30 – 10:30

 

اول94-95

لطف الله یارمحمدی

زبانشناسی مقابله ای

تجزیه و تحلیل کلام

سه شنبه 8:30 – 10:30

چهارشنبه 8:30 _ 10:30

پنج شنبه 8:30 – 12:30

 

اول94-95

سید مرتضی ترسلی

خواندن متون مطبوعاتی

ترجمه شفاهی 2

ترجمه نوار و فیلم

گفت و شنود 2

یکشنبه 8:30 – 15:30

دوشنبه 8:30 – 15:30

سه شنبه 13:30 – 17:30

 

 

اول94-95

بهرام رضایی

ترجمه انفرادی 2

تجزیه و تحلیل خطاهای زبانی

واژه شناسی

بررسی مقابله ای ساخت جمله

آوا شناسی انگلیسی

کلیات زبانشناسی 1

شنبه 15:30 – 19:30

یکشنبه 10:30 – 17:30

دوشنبه 8:30 – 15:30

 

اول94-95

زهرا رستگار

ترجمه متون سیاسی

ترجمه متون اقتصادی

ترجمه متون ادبی

ترجمه انفرادی 2

ترجمه پیشرفته 1و2

ترجمه متون ساده

شنبه 8 – 15:30

یکشنبه 8 – 13

دوشنبه 8 – 15:30

سه شنبه 8:30 – 15:30

 

 

اول94-95

احسان رسایی

مسایل زبانشناسی

آمار زبانشناختی

آزمون

استدلال نحوی

سه شنبه 8:30 – 10:30

چهارشنبه 8:30 – 12:30

پنج شنبه 10:30 – 15

 

اول94-95

آزاده نعمتی

نگارش 2

مقاله نویسی

نگارش پیشرفته

تهیه و تدوین مطالب درسی

تدریس عملی

سه شنبه 8:30 – 15:30

پنج شنبه 8:30 – 17