دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
 

آرزو کلینی

کارشناس ارشد آموزش زبان انگلیسی

پست الكترونیك:

 

دكتر محمد بوالی

دکترای آموزش زبان انگلیسی

پست الكترونیك:MBVL57@ gmail.com

 

فهیمه کریمی

کارشناس ارشد آموزش زبان انگلیسی 

پست الكترونیك: Fahimehkarimi89@yahoo.com

 

زهرا رستگار

کارشناس ارشد زبان انگلیسی

پست الكترونیك: Zahrarastegar9@yahoo.com

 

مرضیه ایزدپرست 

کارشناس ارشد زبان شناسی 

پست الكترونیك: royaizadparast@yahoo.com

 

دكتر محمد جواد ریاستی

دکترای تخصصی آموزش زبان انگلیسی

پست الكترونیك: mjriasati2002@yahoo.com

 

دكتر احسان هادی پور فرد

دکترای تخصصی آموزش زبان انگلیسی

پست الكترونیك: e.ehadipour@gmail.com

 

دكتر احسان رسایی

دکترای تخصصی آموزش زبان انگلیسی

پست الكترونیك: ers@iaushiraz.ac.ir

 

دكتر محمد صادق باقری

دکترای تخصصی آموزش زبان انگلیسی

پست الكترونیك:bagheries@gmail.com

 

نارسیس معمار ضیا

کارشناس ارشد آموزش زبان انگلیسی

پست الكترونیك: narcissememarzia@yahoo.com