دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

نام رشته

مقطع

نام مدیر گروه

مترجمی زبان انگلیسی

کارشناسی

دکتر محمد جواد ریاستی

دبیری زبان انگلیسی

کارشناسی 

دکتر محمد جواد ریاستی

آموزش زبان انگلیسی

کارشناسی ارشد

دکتر احسان رسایی

دکتری زبان انگلیسی

دکتری تخصصی

دکتر محمد صاذق باقری