دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
 

رشته ادبیات عرب

نیمسال تحصیلی

نام و نام خانوادگی

دروس ارایه شده توسط استاد

روز و ساعت کلاس

روز و ساعت مشاوره

اول94-95

محمد مهدی رضوانی حقیقی

ادبیات عربی در ادبیات فارسی و برعکس

نقد و بررسی آثار ترجمه شده ادبی

عربی 1-2-3-5

دستور تطبیقی

سه شنبه 15:30 – 17:30

چهارشنبه 13:30 – 19:30

پنج شنبه 8:30 – 19:30

 

اول94-95

مهدی ظرافتکار

فنون و روش های پیشرفته ترجمه

مبانی نظری ترجمه

واژه شناسی و معادل گزینی

نقد ادبی تطبیقی

ترجمه تطبیقی

 

چهارشنبه 8:30 – 19:30

پنج شنبه 7:30 – 15:30