دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
 مدیر گروه زبان و ادبیات عرب 

نام رشته

مقطع

نام مدیر گروه

بان و ادبیات عرب

کارشناسی

دکتر مهدی ظرافت کار