دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
 

رشته فقه و حقوق اسلامی

نیمسال تحصیلی

نام و نام خانوادگی

دروس ارایه شده توسط استاد

روز و ساعت کلاس

روز و ساعت مشاوره

اول94-95

مهرزاد شیری

اصول فقه

قواعد فقه

کار تحقیقی

شنبه تا چهارشنبه

8:15 تا 15:30

 

اول94-95

خیر اله رمضانی

اصول فقه 2

قواعد فقه 1و2

مباحث اصول 1

متون فقه

سه شنبه 8 – 17

چهارشنبه 15 – 17

پنج شنبه 7:30 – 12:30