دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
 

دكتر عبدالحمید فرزانه

دکترای تخصصی فقه و مبانی حقوق اسلامی

پست الكترونیك: Farzaneh2139@gmail.com

 

دكتر محمد حسین انصاری حقیقی

دکترای تخصصی فقه و مبانی حقوق اسلامی

پست الكترونیك: ansari.mh47@gmail.com

 

دكتر محمد مهدی زارع

دکترای تخصصی فقه و مبانی حقوق اسلامی

پست الكترونیك: zaremmehdi@gmail.com