دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
 

نام رشته

مقطع

نام مدیر گروه

فقه و حقوق اسلامی

کارشناسی

دکتر محمدحسین انصاری حقیقی

فقه و مبانی حقوق اسلامی

کارشناسی ارشد

دکتر محدحسین انصاری حقیقی